Omid Delafrouz - Full Spectrum Dominance

2024.05.10 - 2024.06.02

Omid Delafrouz visar två till synes anspråkslösa målningar som aktiverar en komplex väv av referenser. Anspråkslösheten är med andra ord skenbar.

Den ena målningen, med titeln Lebensrune, visar några nedklottrade darriga linjer som bildar formen av en stam som delar sig i tre grenar. Den andra, Tree of Life 2000, har i de övre två tredjedelarna ett likartat uttryck. Handskriven text har avbildats i kraftigt uppförstorat format. Texten kan uttydas som: ”Would there not be a triple branching in the tree of life owing to three elements air, land & water”. Nedanför denna återfinns en logotyp i orange  mot violett med orden ”Joint Vision” och årtalet ”2020”, formade i perspektivisk förkortning.

Det står klart att dessa målningar inte kan uttömmas genom att kontempleras för sina estetiska kvaliteter. Man kan imponeras av precisionen i hantverket, den exakthet med vilken motiven avbildats. Men därefter infinner sig frågan, vilka är dessa motiv?

Konstnären erbjuder nycklar genom utställningens titel Full Spectrum Dominance och en text. Här framgår att det tecknade trädet och den handskrivna texten kommer från vetenskapsmannen Charles Darwins anteckningsbok från 1837 i vilken han, före publiceringen av sitt mest kända verk, formulerar tanken att evolutionen måste förstås som ett träd som delar sig. Han tänker sig att arter sprider sig för att erövra allt fler områden i en strävan efter dominans.

Delafrouz knyter detta underlag till en vidare historia, från Aristoteles ord om att förnuftet förvisas när aptiten växer sig för stark till nazisternas användning av tecknet Lebensrune som symbol för sitt mänskliga avelsprogram Lebensborn, vilket syftade till att avla fram en arisk härskaras. Darwins tankar militariserades därmed i den mest extrema formen av socialdarwinism. En annan bakomliggande referens är Fidus målning Soldyrkaren (Lichtgebet, 1894), föreställande en blond ung atletisk man stående på en klippa. Genom att sträcka sina armar mot solen speglar han trädformen. Bilden blev en symbol för sekelskiftets livsreformrörelse, en alternativkultur som inspirerade så skilda företeelser som nazisternas naturdyrkan och sextiotalets motkultur.

Logotypen Joint Vision 2020 hänvisar till den amerikanska militärmaktens ambitioner kring millenieskiftet att år 2020 utöva ”full spectrum dominance”, det vill säga herravälde i alla sfärer. Utgångspunkten var en ny typ av krigföring som uppstod under andra världskriget med anfall på land, till havs och i luften samtidigt, vilken nu utvidgades till att även innefatta rymden och information.

Referenserna förgrenar sig men tvinnar sig åter samman i trädet. Upptäckten av arternas uppkomst genom ”survival of the fittest” ledde via vantolkningar om den starkes rätt att dominera den svage till Förintelsen men motiverade också den amerikanska militära världsdominansen efter Sovjetunionens kollaps. Det kan vara en tolkning av vad Delafrouz försöker säga. Men kanske ska utställningen inte förstås som ett så entydigt budskap, utan snarare som en öppen visuell utsaga, ett sammanförande av olika källor i måleriets register. Mötet med dessa bilder sätter igång tankeprocesser som kan få oss att omvärdera det vi ser och det vi tror oss veta.

Delafrouz hör till de konstnärer som brutit upp från en framgångsrik stil eftersom den inte fullt ut förmådde härbärgera hans inre vision. Genom detta offer vann han en större samklang mellan idé och verk. Han har således sågat av en gren (den figurativa teckningen) för att ge sig själv tillåtelse att tänka genom måleriet. Målningarna blir spår av en tankeprocess lika mycket som av handens rörelser.

Text: Kristoffer Arvidsson

Tack till Göteborgsstad för projektstödet!